Vladimír Kebo, člen Předsednictva TA ČR

Dynamické změny okolního světa ovlivňují práci institucí, vyžadují zamyšlení nad výzvami ve společnosti třetího tisíciletí. Stále více jsme zahlcováni množstvím zpráv a článků věnovaných různým aspektům spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí označovanou l4.0 a masivním nástupem digitalizace společnosti. Těch podnětů a výzev je nepřeberné množství na všech úrovních života a hluboce se dotýkají i naplnění role a cílů Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Aktivity člověka, společnosti či instituce, aby byly smysluplné, jsou spojeny s hledáním a naplňováním vizí a cílů. Přitom se dynamicky mění okolní podmínky a člověk musí provádět korekce svých aktivit, řídit své působení v okolním světě tak, aby zvolených cílů efektivně dosáhl. Podobně funguje i instituce jako je TA ČR. Naplňuje svoji vizi a cíle, které lze jednoduše shrnout v hesle „Výzkum užitečný pro společnost“. K tomu musí agentura respektovat podmínky okolního světa, které jednak shora stanovují Vláda ČR, Úřad Vlády a Rada vlády pro výzkum vývoj a inovace (RVVI).  Dále pak musí TA ČR akceptovat stav a přání příjemců účelové podpory aplikovaného výzkumu, tedy chování klientů agentury. Agentura stanovuje cestu k zadaným cílům, naplňuje v tomto smyslu kybernetický princip řízení – cílevědomého působení na příjemce veřejné podpory ve směru dosažení společných cílů. V našem případě cíle TA ČR zadává Vláda a její orgány.  Současně stanovují okrajové podmínky složité technické úlohy řízení agentury, přidělováním lidských a finančních zdrojů. Společným zájmem je podpora inovační výkonnosti státu a zvyšování jeho konkurenceschopnosti.

Efektivní naplnění takto složitého a komplikovaného úkolu obecně vyžaduje kvalitní vstupní informace, znalost stavu okolního světa - objektů řízení a společnosti - pochopení jejich dynamických změn a trendů. K tomu TA ČR využívá „Evidence based policy“. Jak už jsem zmínil, aktuální výzvou pro naši společnost a motorem jejích změn v oblasti technologií je čtvrtá průmyslová revoluce I4.0. I4.0 znamená nástup komplexní automatizace výrobních procesů, využívající znalosti průmyslových technologií a nově vytvořených schopností kyberneticko-fyzikální systémů plně nahradit člověka ve výrobě. Uskutečnění I4.0 v sobě ale nese nutnost změn v celé společnosti počínaje Vzděláváním, Prací(4.0), … až Společností 4.0, TA ČR tyto aktivity shrnuje v pojmu Smart Life – výzkum užitečný pro člověka areflektuje je ve svých programech. Uvědomujeme si, že bez interdisciplinarity a technické inteligence se bude naše „chytrá budoucnost“ těžko budovat. Pohled na statistiky OECD sledující vzdělanost jsou v tomto kontextu varováním.

Agentura v letošním roce přistupuje k podpoře aplikovaného VaV velmi aktivně a do dnešního dne vyhlásila již tři veřejné soutěže. Nositelem I4.0 je Německo, se kterým v únoru TA ČR připravila společnou výzvu v programu mezinárodní spolupráce DELTA. Pro přípravu společných projektů proběhlo setkání firem a institucí obou států 7. března 2017 v Drážďanech.  Pro podporu mladých pracovníků VaV a žen vyhlásila TA ČR dne 28. března první výzvu v novém programu ZÉTA, 4. dubna 2017 následovala třetí veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu EPSILON. Pro reflexi celospolečenských změn agentura připravila nový program ÉTA a chystá letos rovněž výzvu, podobně jako v programu THÉTA, na podporu „chytré energetiky“. Svoje aktivity doplňujeme sérií seminářů pro odbornou veřejnost k tématice jednotlivých programů a výzev. Cíleně směřujeme k zvýšení efektivity systému podpory aplikovaného výzkumu, zkvalitnění našich činností a naplnění poslání a úkolů agentury tak. Jak nám je zadala Vláda České republiky.

 

Vladimír Kebo

člen Předsednictva TA ČR