Petr Jirman

Technologická agentura ČR (TA ČR) existuje od roku 2009 a ač věkem ještě předškolák, zajišťuje již sedm programů a financuje tisíce projektů v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. To vše v počtu pouhých cca 50 pracovníků. Je tedy zřejmé, že na nedostatek práce si zaměstnanci agentury opravdu nemohou stěžovat. Proto je velmi důležité, aby vnitřní chod TA ČR, ale i její vztahy spolupráce s bezpočtem výzkumných ústavů, vysokých škol, firem, státních institucí a dalších subjektů byly kvalitně nastavené.

A právě z těchto důvodů se TA ČR v srpnu 2014 pustila do velkého projektu se zkráceným názvem „Zefektivnění činnosti TA ČR“. Dokončila ho loni v listopadu. Spolufinancovaný byl z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. A co bylo jeho hlavním cílem? Především zefektivnit poskytování podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI) ze strany TA ČR. Výsledky získaných poznatků lze s max. prospěchem využít i pro potřeby dalších organizací veřejné správy (např. ministerstva, kraje apod.). Smyslem projektu bylo také posílení odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, zlepšení míry pochopení významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj České republiky a do budoucna i možnost sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory VaVaI na základě znalostí získaných TA ČR.

Díky uskutečnění projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ se podařilo připravit podklady, metodiky a nová doporučení pro efektivnější řízení a koordinaci podpory VaVaI a pro kvalitnější fungování TA ČR jako jednoho z významných prvků tohoto systému. Ty budou plně k dispozici všem klíčovým aktérům řízení VaVaI v České republice.

Jako zásadní se při uskutečnění projektu ukázala napříč všemi aktivitami nutnost komunikace (nejlépe na osobní bázi) a vzájemného porozumění. Týkalo se to především zástupců státní správy a firem. Navíc se TA ČR podařilo zajistit síťování klíčových hráčů v dané oblasti a sdílení know-how (např. při podpoře exportu výsledků výzkumu a vývoje).

V klíčových aktivitách 1, 2 a 7.2 (Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy, Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy a Podpora vzdělanosti zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI) TA ČR zmapovala strategické dokumenty jednotlivých resortů a krajů a vytvořila souhrnnou strategickou mapu VaVaI vč. scénáře přípravy strategie ČR pro oblast VaVaI. Dále byl navržen model odborné podpory veřejné správy a doporučení pro jeho implementaci (možnosti financování výzkumu v „neakademických“ výzkumných organizacích v souvislosti s jejich rolí v odborné podpoře státní správy) a nastaveny moduly pro vzdělávání zaměstnanců veřejné správy (zejména pro ústřední orgány státní správy, za které poskytuje podporu aplikovanému výzkumu a vývoji) v oblasti VaVaI.

TA ČR využije zpracované dokumenty v rámci tohoto projektu pro přípravu nových programů a výzev, k hodnocení již schválených programů, ale také např. k úpravě vnitřních předpisů v oblasti práce s externími experty (jejich vyhledáváním, přiřazováním ke konkrétním návrhům projektů a hodnocením jejich práce). Shromážděné výsledky a zkušenosti rovněž přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb zájemcům o účast v některém z programů TA ČR i k průběžnému informování odborné a laické veřejnosti o úspěšných projektech podpořených TA ČR.

Více informací o projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ a jeho výsledcích naleznete na webových stránkách TA ČR: https://www.tacr.cz/index.php/cz/o-ta-cr/interni-projekty-tacr.htmlPetr Jirman

projektový koordinátor

(CV Petra Jirmana)